Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Wydział Mechaniczny, Katedra Obrabiarek i Technologii Mechanicznych (K59W10D07) poszukuje osobę na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Od Kandydata oczekuje się, że po zatrudnieniu będzie czynnie prowadzić badania naukowe związane z profilem Katedry Obrabiarek i Technologii Mechanicznych (głównie zagadnienia konstruowania oraz sterowania obrabiarek i procesów technologicznych) oraz publikować ich wyniki a także prowadzić zajęcia dydaktyczne, podejmować zadania organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału. Dodatkowym atutem będzie aktywność w pozyskiwaniu grantów krajowych i zagranicznych.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera na kierunku: mechanika i budowa maszyn lub robotyka i automatyzacja procesów
 • stopień naukowy doktora nauk-inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań
 • rozwijanie umiejętności językowych, komunikacji społecznej, szczególnie w kontekście międzynarodowym
 • posiadanie usystematyzowanej wiedzy oraz znajomości metod badań w danej dziedzinie
 • umiejętne opracowywanie koncepcji, projektowanie i wykonywanie badań naukowych
 • wkład w publikacje, patenty w postaci oryginalnych badań, które poszerzają wiedzę
 • umiejętność oceniania oraz dokonywanie krytycznej analizy nowych, złożonych koncepcji
 • umiejętność wyjaśniania znaczenia wyników badań społeczności naukowej
 • odpowiedzialność za rozwój własnej ścieżki naukowej
 • wyznaczanie sobie celów zawodowych do osiągnięcia oraz identyfikowanie sposobów zwiększenia szans zatrudnienia
 • współautorstwo publikacji i materiałów konferencyjnych

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego w ramach obejmowanego stanowiska
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać za pośrednictwem przycisku Aplikuj lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Zespół Asystentów ds. Kadr Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław, Bud. B4, pok. 3.8, 2.19 lub 2.20.