Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie teorii przywództwa i zarządzania, metodologii badań w zarządzaniu, interdyscyplinarnych badań nad przywództwem, koncepcji różnorodności społecznej w zarządzaniu, w Katedrze Kultury Współczesnej, w Instytucie Kultury, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; • wykazują predyspozycje do pracy badawczej; • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktyczne
  • udokumentowany dorobek naukowy w ww. zakresie, • udokumentowany udział w konferencjach, stażach naukowych, • udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, • doświadczenie dydaktyczne min. 4 lata

Zakres obowiązków

  • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandoydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ. Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
  • . CV naukowe 2. Zaświadczenia o udziale w stażach badawczych 3. Zaświadczenie o udziale w stażach naukowych 4. Zaświadczenie o udziale w konferencjach 5. Certyfikacje potwierdzające kompetencje badawcze 6. Pozytywne wyniki ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne

Załączniki