Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat będzie pracował w międzynarodowym projekcie, finansowanym przez NCN, mającym na celu opracowanie programowalnych nanocząsteczek białkowych zdolnych do interakcji z tkankami i wirusami. Kandydat będzie odpowiedzialny za zbadanie wpływu trójwymiarowego ułożenia specyficznych białek wiążących na nanocząsteczkowej „klatce białkowej” i zrozumienie ich interakcji z wybranym wirusem. Kandydat będzie przeprowadzać i/lub nadzorować projektowanie i produkcję odpowiednich „nanoklatek białkowych” oraz przyłączanie do nich białek zewnętrznych. Ponadto przeprowadzi charakterystykę biofizyczną powstałych „nanoklatek” zarówno przed, jak i po związaniu z odpowiednim ligandem. Badania będą prowadzone w laboratorium Bionanonauki i Biochemii, zlokalizowanym w Małopolskim Centrum Biotechnologii (www.heddlelab.org) w pięknym mieście Krakowie, w Polsce i będą wymagać bliskiej współpracy z kolegami z Wielkiej Brytanii i Słowenii.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Idealny kandydat będzie wykazywał: 1. wysoki poziom motywacji w rozwijaniu nowej generacji systemów dostarczania leków w oparciu o „nanomaszyny”, 2. duże doświadczenie w zakresie biologii strukturalnej, w szczególności znajomość cryoEM, 3. minimum 3 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej, preferencyjnie na polu bionanonauki i/lub biologii strukturalnej; doświadczenie w analizie cryoEM kompleksów białkowych będzie dodatkowym atutem, 4. co najmniej jedną publikację z pierwszym autorstwem w wysokiej klasy czasopiśmie naukowym (jeżeli warunek ten nie może być spełniony ze względu na długi proces recenzji, aplikację patentową itp., proszę o wyszczególnienie tego w aplikacji), 5. silne nastawienie do samorozwoju i chęci do ukierunkowania swojej kariery na polu bionanonauki/biologii strukturalnej, 6. zdolności do kierowania rozwojem projektu oraz umiejętności pracy w grupie, aby osiągać wspólnie nakreślone cele, 7. umiejętność przekazywania wiedzy innym członkom zespołu w zakresie technik i metod badawczych, 8. swobodę w komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie, 9. wszystkie warunki określone w: Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym: a. uzyskał stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w zależności od zaistniałych okoliczności określonych w odrębnych przepisach), b. uzyskał stopień doktora poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora, c. Kierownik Projektu nie był opiekunem, ani opiekunem posiłkowym rozprawy doktorskiej kandydata.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z Regulaminem pracy UJ Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy UJ – Wzorcowe zakresy odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli akademickich: • Modelowanie i projektowanie białek in silico; • Produkcja i oczyszczanie białek; • Produkcja nanoklatek białkowych (zgodnie z istniejącymi protokołami); • Biofizyczna charakterystyka wiązania struktur docelowych; • Analiza Cryo-EM (pojedyncza cząsteczka i tomografia) samych zaprojektowanych klatek i związanych z docelowymi strukturami.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ. Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy; https://cso.uj.edu.pl/dokumkandyd
 • 1. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 2. recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada, 3. opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.
 • Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką. Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Proces konkursowy prowadzony jest zgodnie z Polityką Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Forma składania zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres job.mcb@uj.edu.pl, tytuł Adiunkt OPUS 22 LAP 323.2023_Imię i nazwisko Termin składania zgłoszeń 11.12.2023 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do 26.12.2023 Sposób informowania o wynikach konkursu Pocztą elektroniczną Pytania Dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail: job.mcb@uj.edu.pl

Załączniki