Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

 • posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcyjnej
 • posiadać stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport/inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • posiadać znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport - minimum 15 publikacji indeksowanych w bazach Scopus oraz Web Of Science
 • być rozpoznawalnym w międzynarodowym środowisku naukowym – minimum H indeks = 6 w bazach Scopus oraz Web Of Science
 • posiadać ukończony kurs pedagogiczny
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów związanych z geotechniką, mechaniką gruntów i fundamentowaniem, geodezją, statystyką
 • wykazywać się doświadczeniem w zakresie komercjalizacji wyników badań (ekspertyzy, usługi badawcze itp.),
 • wykazywać się doświadczeniem związanym z udziałem w projektach naukowo-badawczych lub dydaktycznych
 • posiadać nienaganną opinię w środowisku naukowo-dydaktycznym
 • mile widziane dodatkowe umiejętności lub kompetencje związane z zakresem tematycznym przewidywanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac badawczych (studia podyplomowe, kursy, szkolenia).
 • wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie języka ojczystego
 • wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpis (kopia) dyplomu
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki