adiunkt

Instytut Filologii i Pedagogiki
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

INSTYTUCJA: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie (Instytut Filologii i Pedagogiki)
MIEJSCE PRACY: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska / literaturoznawstwo/ językoznawstwo
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.10.2019 r.
SŁOWA KLUCZOWE: doktor, adiunkt, język angielski, literaturoznawstwo, językoznawstwo

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego/amerykańskiego lub literaturoznawstwa angielskiego/amerykańskiego.
2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.
3. Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, udział w konferencjach).
4. Gotowość podjęcia zatrudnienia w uczelni jako podstawowym miejscu pracy lub podjęcia współpracy na umowę zlecenie.

Kandydat powinien przesłać CV uwzględniające ww. kryteria oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji na adres e-mail dyrektor Instytutu Filologii i Pedagogiki: kgrzyb@wszechnicapolska.edu.pl.