Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Nasze wymagania

 • • Ukończone studia inżynierskie oraz magisterskie na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka
 • • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 • • Minimum 4 lat doświadczenia dydaktycznego na uczelni wyższej, szczególnie w zakresie architektury
 • • Udział w przynajmniej jednym międzynarodowym grancie badawczym oraz praca badawcza udokumentowana publikacją przynajmniej dwóch artykułów z aktualnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wydanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • • Posiadanie doświadczenia w wystąpieniach na polskich i/ lub zagranicznych konferencjach naukowych oraz w organizacji tego typu wydarze
 • • Posiadanie doświadczenia zawodowego w projektowaniu i tworzeniu rysunków architektoniczno-budowalnych, udokumentowane lub poparte posiadanymi uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej
 • • Biegła obsługa programów: - do tworzenia rysunków architektonicznych, typu: AutoCAD, - do tworzenia modeli 3D, typu: SketchUp i 3ds Max, - do tworzenia modeli BIM, typu: Revit, - do projektowania parametrycznego, typu: Dynamo, - do tworzenia wizualizacji, typu:3ds Max
 • • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
 • • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka
 • Prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu, zarówno w języku polskim jak i angielskim
 • Promotorstwo prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) z zakresu architektury, zarówno w języku polskim jak i angielskim
 • Recenzowanie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich), zarówno w języku polskim jak i angielskim
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych lub badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z otoczeniem
 • Samokształcenie i doskonalenie warsztatu dydaktycznego i naukowego
 • Recenzowanie prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
 • Wypełnianie zadań organizacyjnych w ramach Zakładu, w którym kandydat będzie zatrudniony

Oferujemy

 •  pełen etat
 •  termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • odpisy/kopie dyplomów
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki