Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

a.godlewska@uwb.edu.pl
Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych w Zakładzie Socjologii Poznawczej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien: - posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych,
 • - wykazywać zainteresowania tematyką badań z zakresu działalności Zakładu Socjologii Poznawczej,
 • - posiadać doświadczenie w realizacji badań socjologicznych,
 • - wykazać bardzo dobrą znajomość języka polskiego i języka angielskiego (w przypadku cudzoziemca znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych),
 • - posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu zajęć z zakresu socjologii,
 • - posiadać doświadczenie organizacyjne.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało: - prowadzenie badań naukowych,
 • - prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • - wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Zakładu Socjologii Poznawczej lub Wydziału Socjologii.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wymagane dokumenty: - życiorys,
 • - kwestionariusz osobowy,
 • - kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
 • - autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych oraz poświadczający spełnienie wymagań określonych w warunkach konkursu,
 • - wykaz publikacji naukowych (wraz ze wskazaniem liczby punktów oraz dołączeniem kserokopii pierwszych stron publikacji),
 • - oświadczenie o spełnieniu przez kandydata wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • - klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO.

Załączniki