Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora w zakresie biotechnologii z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie biotechnologia oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej.
Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów biotechnologia oraz innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Instytutu. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Od kandydata wymaga się udokumentowania działalności naukowej na poziomie międzynarodowym.

Nasze wymagania

 • • Stopnień naukowy doktora w dyscyplinie biotechnologia.
 • • Kierowanie zespołami badawczymi w dyscyplinie biotechnologia.
 • • Wieloletnie doświadczenie w prowadzenie projektów naukowych w dyscyplinie Biotechnologia.
 • • Potwierdzona współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie praktycznego wykorzystania metod biotechnologicznych.
 • • Dorobek publikacyjny w renomowanych czasopismach w dyscyplinie biotechnologia m.in. : Applied Microbiology, Enzymology, Sustainable Agriculture and Environmental Biotechnology i inne.
 • • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu seminariów w dyscyplinie biotechnologii na poziomie prac: licencjackich, magisterskich i doktorskich.
 • • Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie niezbędna do prowadzenie zajęć dydaktycznych dla kierunku Biotechnologia).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • realizowanie działalności naukowej w dyscyplinie Biotechnologia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach.
 • 2. Kwestionariusz osobowy: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 3. Formularz kandydata: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 • 4. CV - z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności zawodowej, szkoleń, kursów, planów naukowych , a także innych form zaangażowania społecznego (wolontariat, koła naukowe, udział w akcjach, fundacjach itp.).
 • 5. Kopia dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
 • 6. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym oraz plan rozwoju naukowego.
 • 7. Certyfikaty językowe oraz inne dokumenty poświadczające kwalifikacje (odpisy dyplomów/zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i inne.).
 • 8. Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

Załączniki