Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję
i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • tytuł doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnych,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w grantach NCN/NCBiR/Horizon 2020 lub podobnych,
 • wiedza z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego potwierdzona minimum jedną publikacją naukową (jako pierwszy autor),
 • doświadczenie w przygotowywaniu publikacji w języku angielskim, potwierdzone minimum trzema publikacjami naukowymi w czasopismach umieszczonych w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” publikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • znajomość języka Python oraz bibliotek NumPy i PyTorch,
 • znajomość systemu kontroli wersji git będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość programu docker będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2 potwierdzona certyfikatem CPE/IELTS/TOEFL,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B1,
 • biegła znajomość języka polskiego (poziom C2 lub ojczysta),

Zakres obowiązków

 • Post-doc wyłoniony w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczył w zadaniach naukowo-badawczych z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego realizowanych w Instytucie Informatyki Stosowanej (I-24), a także prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunkach Sztuczna Inteligencja I Uczenie Maszynowe, Informatyka i pokrewnych, w języku polskim i angielskim. Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.:
 • planowanie i realizacja badań w zakresie sztucznej inteligencji , w tym technik uczenia maszynowego,
 • przygotowywanie publikacji naukowych zgodnie z wymogami docelowych czasopism naukowych,
 • prowadzenie zajęć laboratoryjnych i projektowych, a także wybranych wykładów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz informatyki.
 • nadzór nad pracami dyplomowymi wykonywanymi przez studentów,

Oferujemy

 • pełen etat,
 • Wyłoniony/a Kandydat/ka będzie zatrudniony na okres trzech lat, z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony,
 • Przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.01.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, przede wszystkim: - doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i/lub za granicą, - udział w projektach badawczych, - publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych i/lub pokonferencyjne, - warsztaty/szkolenia.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki