Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: 5000-6000 zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
Nr referencyjny: AD/4/W02/K07/2023
Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4
Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna:
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Budownictwa Ogólnego K07W02D06
Rodzaj stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Profil stanowiska naukowego: R2
Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie:

do dnia 15.12.2023r. do godziny 15.00

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 15.12.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2024r.
Planowany termin zatrudnienia:
Luty 2024 r.
Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: zatrudnienie zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm. na czas określony

Opis stanowiska:
Adiunkt badawczo – dydaktyczny będzie odpowiedzialny za prowadzenie badań naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych I

Nasze wymagania

  • Kandydat na stanowisko adiunkt badawczo – dydaktycznego musi spełniać następujące wymagania: stopień naukowy doktora nauk technicznych na kierunku Budownictwo, minimum 10-letnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej w specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa lub Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych poparte udokumentowaną praktyką w przemyśle budowlanym; umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespołach badawczych, dydaktycznych i zawodowych, zarówno w organizacjach uczelnianych jak i pozauczelnianych; umiejętność projektowania zawodowego i nauczania dydaktycznego w podejściu 3D-BIM narzędziami Revit for Structural Engineering lub Tekla Structures; umiejętność planowania robót budowlanych i tworzenia harmonogramów w pakiecie Microsoft Project w nauczaniu dydaktycznym i w praktyce zawodowej; umiejętność kosztorysowania w budownictwie oraz analizy kosztów procesów inwestycyjnego i wyznaczania efektywności ekonomicznej przedsięwzięć budowalnych; umiejętność korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza Excel wraz z elementami statystyki matematycznej; umiejętność praktycznego posługiwania się technicznym językiem angielskim na poziomie minimum średnio zaawansowanym (B2);

Zakres obowiązków

  • Adiunkt badawczo – dydaktyczny będzie wypełniał następujące obowiązki: samodzielne i zespołowe prowadzenie badań naukowych i walidacja ich zastosowań w praktyce budowlanej; aplikacja i pozyskiwanie funduszy na ze źródeł krajowych i europejskich na badania naukowe ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji ich wyników w inżynierii budowlanej; publikowanie wyników badań naukowych własnych i we współpracy z innymi jednostkami uczelnianymi i doświadczalnymi oraz w zgodności z zasadami ewaluacji Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; prowadzenie wszystkich form zajęć dydaktycznych na kursach I i II stopnia w Katedrze Budownictwa Ogólnego wzbogaconych o przykłady aplikacji treści technicznych i inżynierskich w praktyce projektowej i realizacyjnej; opieka nad dyplomami inżynierskimi i magisterskimi na kierunku Budownictwo w specjalności Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych.

Oferujemy

  • wsparcie dalszego rozwoju naukowego i awansu zawodowego, Perspektywy rozwoju: pracę na pełny etat, stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • - zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do rektora - syntetyczny życiorys - kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - odpis dyplomu ukończenia studiów - autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej wraz z danymi potwierdzającymi spełnienie wszystkich wymagań do zatrudnienia - oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych - oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oświadczenie kandydata/kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki