Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: WMCM UKSW

STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, specjalność choroby wewnętrzne

DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.11.2023-18.12.2023

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: www.uksw.edu.pl, www.bazaogloszen.nauka.gov.pl, https://euraxess.ec.europa.eu

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA 2 lata

I. Warunki konkursu:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:

– stopień naukowy/tytuł naukowy:
doktora n. medycznych.
– udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: choroby wewnętrzne
– udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny a nadto wymagania dodatkowe:
dorobek dydaktyczny z zakresu chorób wewnętrznych, biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego

Nasze wymagania

 • zgodnie z załącznikiem
 • zgodnie z załącznikiem

Mile widziane

 • w załączonym ogłoszeniu

Zakres obowiązków

 • w załączonym ogłoszeniu

Oferujemy

 • w załączonym ogłoszeniu
 • w załączonym ogłoszeniu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • w załączonym ogłoszeniu

Załączniki