Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

stanowisko – adiunkt
Katedra Prawa Konstytucyjnego
grupa badawczo-dydaktyczna
dyscyplina – nauki prawne
1 etat (czas określony)

Nasze wymagania

 • – stopień doktora nauk prawnych uzyskany w ciągu ostatnich 6 lat;
 • – ukończone studia LLM w zagranicznej jednostce naukowej;
 • – publikacja co najmniej jednej monografii naukowej w wydawnictwie znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Edukacji o Nauki w dniu 22 lipca 2021 r.;
 • – autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch artykułów naukowych w języku obcym opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez Ministra Edukacji o Nauki w dniu 9 lutego 2021 r. lub co najmniej dwóch rozdziałów w monografiach sporządzonych w języku obcym opublikowanych lub przyjętych do druku w wydawnictwie znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Edukacji o Nauki w dniu 22 lipca 2021 r.;
 • – doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu ćwiczeń na uniwersyteckim wydziale prawa, uczelni mającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych, ze studentami z polskiego prawa konstytucyjnego w wymiarze łącznym co najmniej 240 godzin w ostatnich trzech latach akademickich (2020/2021-2022/2023);
 • – doświadczenie w działalności organizacyjnej na wydziale prawa na wyższej uczelni.

Zakres obowiązków

 • w obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych w dziedzinie prawa konstytucyjnego i publikacja ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w monografiach, w tym badań mogących w przyszłości stanowić podstawę przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego, realizacja grantowych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (w tym aplikowanie o tego rodzaju środki);
 • w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, przede wszystkim ćwiczeń z polskiego prawa konstytucyjnego;
 • w obszarze organizacyjnym: wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych dotyczących działań badawczych i dydaktycznych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - zgłoszenie do konkursu /razem z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
 • - uniwersytecki kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
 • - odpis dyplomu doktora oraz dyplomu ukończenia studiów LLM,
 • - wskazanie co najmniej jednej monografii oraz co najmniej dwóch artykułów lub rozdziałów w monografii w języku obcym;
 • - spis najważniejszych publikacji z podaniem liczby stron,
 • - plan dalszej działalności badawczej,
 • - wykaz osiągnięć zawodowych, naukowych i dydaktycznych,
 • - opinię samodzielnego pracownika naukowego,
 • - oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/dokumenty-i-wzory-pracownicy).
 • - informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW)
 • - oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW)

Załączniki