Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki biomedycznej i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów tego kierunku (w języku angielskim), a także angażował się w prace organizacyjne Katedry oraz Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia informatyki biomedycznej zgodne z profilem naukowym Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności: techniki bioinformatyczne, uczenie maszynowe oraz analiza obrazów i sygnałów biomedycznych.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w zakresie inżynierii biomedycznej, informatyki, elektroniki lub fizyki,
 • istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat, w zakresie inżynierii biomedycznej lub zagadnień pokrewnych dyscyplinie; dodatkowym atutem będzie znajomość nowoczesnych technik informatycznych, w tym zagadnień związanych z uczeniem maszynowym,
 • kompetencje dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej informatyki biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim.
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • przygotowywanie wniosków o granty badawcze,
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

Oferujemy

 • zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • pracę w środowisku naukowym i kompleksie laboratoryjnym na najwyższym światowym poziomie,
 • możliwość realizacji planów badawczych, wsparcie w pozyskiwaniu grantów badawczych, ułatwienia w realizacji staży naukowych.
 • atrakcyjne programy motywacyjne, w tym premie finansowe za efektywność naukową, znaczące zniżki dydaktyczne dla naukowców realizujących projekty badawcze,
 • wsparcie socjalne; dostępność atrakcyjnych pakietów opieki medycznej dedykowanych pracownikom PWr.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora, zawierające adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;
 • Autoreferat w formie jednego pliku PDF, zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej:
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy.

Załączniki