Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk inżynieryjno - technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu hydrauliki lub instalacji sanitarnych
 • • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • • udokumentowana aktywność w pozyskiwaniu projektów badawczych

Mile widziane

 • • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa i projektowa o zasięgu międzynarodowym,
 • • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW.

Zakres obowiązków

 • 1.prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 2.prowadzenie działalności naukowo - badawczej
 • 3. wykonywanie innych zadań organizacyjnych powierzonych przez Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry

Oferujemy

 • 36 dni urlopu
 • zniżki na karnety na siłownię i zajęcia aerobiku w Centrum Sportu SGGW
 • bezpłatną opiekę zdrowotną w Uniwersyteckim Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ SGGW)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • - oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: bozena_dohojda@sggw.edu.pl

Załączniki