Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym

Mile widziane

 • dorobek naukowy z zakresu psychologii lub epidemiologii środowiskowej, udokumentowany publikacjami w czasopismach posiadających Impact Factor
 • doświadczenie w kierowaniu lub realizowaniu projektów badawczych finansowych w drodze konkursu ze źródeł zewnętrznych
 • biegła znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki