Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Profilaktyki i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs numer 135.2023.IP.ZPR.WNHP.AH z dnia 22.11.2023 r.
Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki, Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji,
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Stanowisko: badawczo-dydaktyczne
Rodzaj stanowiska: adiunkt
w dyscyplinie/dyscyplinach pedagogika w dziedzinie nauk społecznych
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę,
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r.
Okres zatrudnienia: 2 lata
Termin składania dokumentów: 29.12.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz tłumaczenie tekstów naukowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki .
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.
 • Ukończone studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.
 • Dorobek naukowy odzwierciedlający problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej, w szczególności niedostosowania społecznego i podejmowania zachowań ryzykownych, patologii społecznych, wykluczenia społecznego, profilaktyki i terapii. Publikacje naukowe, we wskazanym zakresie, wydane w czasopismach indeksowanych w bazach naukowych oraz aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Oczekiwane kompetencje metodologiczne w zakresie statystycznej analizy danych empirycznych, uzyskanych w ramach badań pedagogicznych
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych / edukacyjnych /terapeutycznych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w edukacji w szkole wyższej, w realizacji przedmiotów związanych z resocjalizacją, profilaktyką oraz terapią zaburzeń w zachowaniu.
 • Doświadczenie praktyczne w pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym lub osobami społecznie niedostosowanymi.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii.
 • Podejmowanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych, wynikających z zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki oraz w Zakładzie Profilaktyki i Resocjalizacji.
 • Aplikowanie o projekty i granty badawcze.
 • Włączenie się do międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji.
 • Inicjowanie nowych kontaktów naukowo-badawczych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Wersje PDF dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 • 1Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki