Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

Nasze wymagania

 • Od kandydata/kandydatki na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r. z 742 z późn. zm.)
 • co najmniej stopnia doktora nauk humanistycznych, specjalizacji badawczej w dyscyplinie literaturoznawstwo i w zakresie studiów nad krajami języka portugalskiego
 • zainteresowań badawczych ukierunkowanych na glottodydaktykę
 • co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy na wyższej uczelni, doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu literaturoznawstwa i zajęć z praktycznej nauki języka portugalskiego na różnych poziomach nauczania na poziomie uniwersyteckim
 • doświadczenia w pracy w grupach badawczych
 • dorobku naukowego w postaci aktualnych publikacji naukowych oraz potencjału do dalszego rozwoju naukowego
 • doskonałej znajomości języka portugalskiego i polskiego (near to native)
 • zadeklarowania, że Uniwersytet Warszawski będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie tłumaczeń i znajomość języka portugalskiego biznesowego

Zakres obowiązków

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum)
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnych rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników
 • kształcenie kadry naukowej
 • organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie
 • Opieka nad praktykami zawodowymi studentów realizujących moduł nauczycielski

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii: https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2/)
 • Dyplom doktora
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
 • Wykaz publikacji
 • Opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy
 • Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/

Załączniki