Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko adiunkta/ki badawczo-dydaktycznego/j w dwóch dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone obowiązki badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni. Szczególnie pożądanym obszarem działalności kandydata lub kandydatki jest system planistyczny w ujęciu teoretycznym, prawnym i praktycznym, w tym doskonała znajomość bieżących zmian ustawowych zachodzących w Polsce.

Nasze wymagania

 • 1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz Statucie Politechniki Wrocławskiej.
 • 2. Ukończone studia wyższe na kierunku gospodarka przestrzenna.
 • 3. Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
 • 4. Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy – autorstwo lub współautorstwo publikacji z wykazu MEiN, w tym publikacji w j. angielskim, w tym z Impact Factorem.
 • 5. Udokumentowany udział w projektach badawczych.
 • 6. Biegła znajomość zagadnień planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, w szczególności z zakresu systemu planistycznego w ujęciu teoretycznym, prawnym i praktycznym, w tym bieżących zmian ustawowych zachodzących w Polsce.
 • 7. Członkostwo w ogólnopolskich organizacjach i gremiach o charakterze naukowym i zawodowym.
 • 8. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.
 • 9. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania urbanistycznego
 • 10. Udokumentowane doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy w środowiskach nieakademickich.
 • 11. Udokumentowana działalność organizacyjna.
 • 12. Udokumentowany czynny udział (prezentacja, poster) w konferencjach lub seminariach naukowych.
 • 13. Biegła znajomość j. polskiego i j. angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań.
 • 2. Aktywność w zakresie pozyskiwania grantów badawczych
 • 3. Współpraca krajowa i międzynarodowa z ośrodkami naukowymi.
 • 4. Wymiana wiedzy ze środowiskiem praktyków w zakresie gospodarki przestrzennej, w tym przedstawicielami samorządów.
 • 5. Kształcenie i wychowanie studentów na I i II stopniu studiów gospodarki przestrzennej oraz architektury i urbanistyki w języku polskim i angielskim.
 • 6. Podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • 7. Aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału i Uczelni.
 • 8. Upowszechnianie wiedzy naukowej w środowiskach nieakademickich.
 • 9. Przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego PWr.

Oferujemy

 • 1. Stabilne zatrudnienie w prestiżowej polskiej Uczelni.
 • 2. Udział w międzynarodowych zespołach badawczych podejmujących kluczowe tematy w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej.
 • 3. Dostęp do infrastruktury i zasobów danych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki.
 • 4. Możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego.
 • 5. Pracę w kreatywnym, skutecznym i wspierającym zespole.
 • Perspektywy rozwoju:
 • 1. W zakresie badań naukowych: możliwość uczestniczenia w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych prowadzonych na Uczelni, w tym rozwój własnych umiejętności, zdobycie unikalnego doświadczenia i budowanie dorobku publikacyjnego we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, samorządami oraz firmami zewnętrznymi.
 • 2. W zakresie dydaktyki: możliwość uczestniczenia w prowadzonych na Uczelni krajowych i międzynarodowych programach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje dydaktyczne.
 • 3. W zakresie współpracy międzynarodowej: możliwość uczestniczenia w realizowanych na uczelni programach wymiany i współpracy międzynarodowej oraz w międzynarodowych projektach badawczych.
 • 4. W zakresie organizacji: możliwość czynnego udziału w różnych przedsięwzięciach o charakterze naukowym (seminaria, konferencje naukowe), dydaktycznym (warsztaty, szkoły letnie dla studentów) oraz promocyjnym.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Wykaz i opis staży naukowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki