Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • etnologia i antropologia kulturowa

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych,
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia jeden etat z dniem 19 lutego 2024 roku; okres zatrudnienia : dwa lata; wymiar etatu: 1/1 .

Nasze wymagania

  • 1. Stopień doktora w zakresie etnologii/antropologii kulturowej, socjologii. 2. Osiągnięcia naukowe w wyżej wymienionych dyscyplinach udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach. 3. Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych. 4. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin. 5. Kierowanie krajowymi i międzynarodowymi grantami badawczymi. 6. Naukowe doświadczenie międzynarodowe, stypendia zagraniczne. 7. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych. 8. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018roku (Dz. U. z 2023 r., poz.742 z późniejszymi zmianami) ) i Statucie UW

Zakres obowiązków

  • wypełnianie pensum dydaktycznego, w tym prowadzenie laboratorium etnograficznego, - prowadzenie zajęć z przedmiotów: antropologii współczesności, antropologiczna krytyka postkolonialna, etnografia krajów pozaeuropejskich, - prowadzenie etnograficznych badań terenowych i publikowanie ich wyników, - prowadzenie badań naukowych i ich publikowanie, - złożenie w ciągu zatrudnienia na czas określony wniosku grantowego, - wypełnianie innych, w tym organizacyjnych obowiązków wskazanych przez dyrektora IEiAK

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Odpis nadania stopnia doktora. 2. Podanie do JM Rektora UW o wzięcie udziału w konkursie. 3. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/). 5. Oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu potwierdzające zapoznanie się z zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela ( w załączeniu). 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego ( https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/). 7. Informacja i klauzula zgody o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych - https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/).

Załączniki