Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Etnolingwistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Oferta jest skierowana do kandydata/tki, który/a spełnia następujące wymogi:

– posiada stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa chińskiego;

– prowadzi badania z zakresu językoznawstwa chińskiego;

– włada biegle językiem chińskim na poziomie zaawansowanym; posiada także biegłą znajomość języka polskiego,

– posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego dla studentów,

– powinien być przygotowany do prowadzenia innych zajęć dydaktycznych z zakresu sinologii i wiedzy o Tajwanie i Chinach w języku polskim (w szczególności przedmiotu „Realioznawstwo obszaru drugiego języka kierunku”, 60 godz.), a także prowadzenia prac licencjackich dla studentów kierunku Etnolingwistyka

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania: - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa chińskiego; - wysoko punktowane publikacje w zakresie sinologii; - udokumentowane doświadczenie w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego na poziomie akademickim.
 • Wymagania językowe (required languages) 1. język chiński – biegła znajomość 2. język polski – biegła znajomość
 • Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne Kandydat/ka powinien/a być przygotowany/a i posiadać doświadczenie w zakresie: 1) doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka chińskiego dla studentów polskojęzycznych; 2) prowadzenia zaawansowanych badań naukowych z zakresu językoznawstwa chińskiego i kultury chińskiej.

Zakres obowiązków

 • nauczania języka chińskiego jako obcego dla studentów, - powinien być przygotowany do prowadzenia innych zajęć dydaktycznych z zakresu sinologii i wiedzy o Tajwanie i Chinach w języku polskim (w szczególności przedmiotu „Realioznawstwo obszaru drugiego języka kierunku”, 60 godz.), a także prowadzenia prac licencjackich dla studentów kierunku Etnolingwistyka.

Oferujemy

 • Benefity (benefits) ü atmosfera szacunku i współpracy ü wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami ü elastyczny czas pracy ü dofinansowanie nauki języków ü dofinansowanie szkoleń i kursów ü dodatkowe dni wolne na kształcenie ü ubezpieczenia na życie ü program emerytalny ü fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny ü preferencyjne pożyczki ü dodatkowe świadczenia socjalne ü dofinansowanie wypoczynku ü dofinansowanie wakacji dzieci ü „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs;
 • Curriculum Vitae;
 • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki