Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Statystyki Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Statystyki
Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Nasze wymagania

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse lub matematyka (lub dawnej dyscyplinie nauk ekonomicznych lub nauk matematycznych).
 • Od kandydata/kandydatki wymagane są: zainteresowania naukowe oraz znajomość zagadnień z zakresu statystyki (statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej) oraz metod wielowymiarowej analizy statystycznej, a także programów komputerowych służących do obliczeń statystycznych i języków programowania R lub Python,
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych oraz w działalności publikacyjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu statystyki na poziomie akademickim,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, a w przypadku obcokrajowców – także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK,
 • w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Mile widziane

 • ukończone szkolenia lub staże z zakresu statystyki, programów komputerowych służących do obliczeń statystycznych, języków programowania R lub Python,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych,
 • udział w wydarzeniach popularyzujących naukę.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • 2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 marca 2024 roku na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.
 • Oferujemy: stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia, w tym językowe,
 • udział w projektach i w konferencjach naukowych, w tym zagranicznych,
 • możliwość poznania wybitnych ludzi,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym),
 • 4) wykaz doświadczenia praktycznego w zakresie dydaktyki i badań naukowych, w tym szkoleń, staży i stypendiów,
 • 5) informacje i ewentualne opinie na temat: a) zainteresowań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem statystyki (statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej) oraz metod wielowymiarowej analizy statystycznej, a także programów komputerowych służących do obliczeń statystycznych i języków programowania R lub Python, b) doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć, c) działalności publikacyjnej, d) udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe jak też udział w projektach naukowo-badawczych,
 • 6) oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców również oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego,
 • 7) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 8) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 9) deklaracja kandydata w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) oraz w sprawie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które reprezentował będzie w przypadku jego zatrudnienia w UEK*,
 • 10) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Załączniki