Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Adiunkt w Klinice Rehabilitacji

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.)

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki / pracownik badawczo - dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi
 • odpis dyplomu
 • odpis posiadanej specjalizacji
 • odpis nadania stopnia doktora
 • karta kwalifikacyjna zawierająca ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uniwersytetu – opinia ostatniego pracodawcy
 • informacja o dorobku dydaktycznym

Załączniki