Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Malarstwa i Rzeźby.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 16.01.2024.

Nasze wymagania

 • Doktorat z obszaru nauk humanistycznych, w dyscyplinie: historia lub historia sztuki
 • Dorobek naukowy w zakresie historii ubioru oraz metod udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnościami
 • Ze względu na profil badawczy Katedry i realizowane zadania dydaktyczne poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w problematyce rozwoju sztuki oraz mody w regionie łódzkim, a także posiadający doświadczenie w realizacji projektów mających na celu upowszechnianie wiedzy o sztuce wśród osób z niepełnosprawnościami
 • Opublikowany w ciągu ostatnich dwóch lat artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie (min. 140 pkt) z listy MEiN
 • Udokumentowane doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych (Horyzont, NCBiR)
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu i organizacji zajęć terenowych dla studentów historii sztuki
 • Ukończenie kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego
 • Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ażeby przyszły adiunkt mógł publikować swoje artykuły w czasopismach anglojęzycznych, wygłaszać referaty na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzić zajęcia dla studentów w tym języku
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych)

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach badawczych
 • Doświadczenie wynikające z kwerend archiwalnych w kraju lub za granicą
 • Doświadczenie w organizacji promowania jednostek uczelnianych
 • Doświadczenie w prowadzeniu spotkań popularyzatorskich, współpracy z muzeami i galeriami sztuki

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii sztuki (w szczególności ubioru oraz sztuki użytkowej od XIX w.) oraz metod udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z historii sztuki nowoczesnej, historii ubioru oraz metod udostępniania jej osobom z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie zajęć terenowych dla studentów
 • Uczestniczenie w życiu organizacyjnym Katedry Historii Malarstwa i Rzeźby

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej, społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego
 • opinia opiekuna naukowego lub przełożonego o walorach kandydata

Załączniki