Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii

Nasze wymagania

 • Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika
 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

Mile widziane

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie psychologia
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć poświadczona stosownymi dokumentami

Zakres obowiązków

 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

Załączniki