Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie biologii/biotechnologii lub innej pokrewnej, nadanego nie więcej niż 5 lat przed ogłoszeniem konkursu
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych
 • doświadczenie w przynajmniej dwóch spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
 • - badania prowadzone na różnych typach hodowli komórkowych
 • - barwieniu fluorescencyjnym i immunofluorescencyjnym komórek i ich obserwacji mikroskopowej
 • - prowadzeniu testów biologicznych wykorzystywanych do oceny żywotności i aktywności metabolicznej komórek
 • - praca z systemami typu lab-on-a-chip

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy