Adiunkt stanowisko badawcze

Laboratorium Analiz Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe 2. stopnia na kierunku chemia, inżynieria środowiska lub pokrewnych
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych/technicznych, rolniczych lub ścisłych i przyrodniczych
 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie produkcji i zastosowania innowacyjnych materiałów w inżynierii środowiska potwierdzony publikacjami, które ukazały się w ciągu ostatnich 5 lat w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR
 • umiejętność planowania i prowadzenia badań naukowych indywidulanych i zespołowych oraz opracowania i interpretacji ich wyników udokumentowana udziałem w realizacji projektów badawczych i publikacjami naukowymi
 • znajomość metod analizy klasycznej i instrumentalnej mających zastosowanie w badaniu próbek środowiskowych
 • doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, w tym zagranicznymi
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • wykaz publikacji naukowych
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki