Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Pedagogiczny - Instytut Neofilologii
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: min 4700 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Osoba na stanowisku adiunkta realizuje obowiązki dydaktyczne i badawcze w jednej z jednostek Instytutu Neofilologii: Katedrze Nauk o Języku i Kulturze, Katedrze Nauk o Literaturze lub Pracowni Dydaktyki; bierze również udział w pracach komisji i zespołów instytutowych, wydziałowych i uczelnianych. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na poziomie międzynarodowym (uczestnictwo w programach i wymianach międzynarodowych).

Nasze wymagania

 • Tytuł doktora
 • Odpowiedni dorobek naukowy
 • Potwierdzony czynny udział w życiu naukowym
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej z wiodącym językiem angielskim
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie filologii angielskiej (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce przekładoznawczej, językoznawczej, redakcji tekstów anglojęzycznych lub metodyki nauczania języka angielskiego)
 • Deklaracja publikowania tekstów naukowych w dyscyplinach parametryzowanych w UIK

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Aktywne życie naukowe (publikacje, udział w konferencjach, udział w projektach, organizacja wydarzeń)
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Instytutu Neofilologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata
 • informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • oświadczenie stwierdzające, że UIK będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych

Załączniki