Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 10800 zł brutto/m c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 7500 zł brutto/m c plus wynagrodzenie dodatkowe) zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

SOB/D110/2023/2/KG 60 0196287
Praca w projekcie będzie koncentrować się na następujących trzech kierunach:
 Sieci Petriego (VASy). Głównym celem jest lepsze zrozumienie złożoności problemu osiągalności w podklasach VASów oraz ich uogólnieniach.
 Problem separowalności. Jednym z głównych celów jest rozstrzygnięcie statusu rozstrzygalności problemu regularnej separowalności w VASach. Inny kierunek to lepsze zrozumienie natury separowalności dla skończonych automatów i postęp w problemie separowalności słów.
 Jednoznaczność. Ten kierunek skupia się na zrozumieniu natury jednoznacznych systemów, czyli systemów niedeterministycznych z pewnym ograniczeniem na niedeterminizm. Tutaj główny nacisk jest na stronę algorytmiczną: projektowanie efektywnych algorytmów dla problemów uniwersalności, równoważności oraz podobnych dla systemów jednoznacznych.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą mieli doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:  teoria automatów i logika w informatyce;  algebra; lub  kombinatoryka.

Zakres obowiązków

 • Projekt INFSYS skupia się na badaniu trudnych problemów w dziedzinie systemów nieskończenie stanowych.
 • Główny nacisk jest położony za zrozumienie fundamentalnych modeli obliczeń oraz prosto definiowalnych, naturalnych problemów.

Oferujemy

 • Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w wymierze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy).
 • Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 kwietnia 2024 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu).
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.
 • Wybrani kandydaci będą pracować nad zagadnieniami z dziedziny teorii automatów i logiki w informatyce, ze szczególnym uwzględnieniem systemów nieskończenie stanowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:  opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;  przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac;  wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.
 • Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. hab Wojciecha Czerwińskiego: wczerwin@mimuw.edu.pl
 • Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki