Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • • stopień dr inż. lub dr nauk w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach inżynieria środowiska górnictwo i energetyka lub inżynieria lądowa, geodezja i transport lub nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • • zainteresowania naukowe w zakresie teledetekcji, geoinformacji i gospodarki przestrzennej poświadczone publikacjami w tych kierunkach,
 • • doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu teledetekcji, planowania przestrzennego oraz systemów informacji przestrzennej (SIP),
 • • doświadczenie kierowania projektem naukowym lub wdrożeniowym krajowym lub międzynarodowym
 • • udokumentowana praca w minimum trzech projektach naukowych lub wdrożeniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 • • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych (w tym min. 7 publikacji z IF – Web of Science Core Collection; minimum HI = 4 ),
 • • dodatkowe aktywności związane z podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych (np. udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach , konferencjach naukowych, studia podyplomowe, staże i doświadczenie w pracy w ośrodkach naukowych związanych z geoinformacją lub planowaniem przestrzennym),

Mile widziane

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dyscyplina pracy,
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej,
 • prawo jazdy.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć z zakresu teledetekcji, planowania przestrzennego oraz systemów informacji przestrzennej (SIP),
 • praca przy projektach naukowych,
 • publikacje w czasopismach wysokopunktowanych

Oferujemy

 • 36 dni urlopu
 • opieka zdrowotna w przychodni SGGW
 • dostep do obiektów sportowych SGGW
 • zniżki na karnety na siłownię i zajecia aerobiku w Centrum Sportu SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki