Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 58) na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.03.2024 r.;
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy;
4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.03.2024 r. do 30.09.2026 r. (z możliwością przedłużenia);
5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

Nasze wymagania

 • Ukończenie studiów: II st. magisterskich na kierunku Elektrotechnika (lub na kierunkach pokrewnych tj.: Automatyka, Mechatronika, Infotronika, Elektronika, Informatyka) oraz I st. inżynierskich na kierunkach: Elektrotechnika, Automatyka, Elektronika
 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (lub w dyscyplinach pokrewnych np. wg. starej klasyfikacji Elektrotechnika)
 • Uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów, studiów doktoranckich i/lub dotychczasowej pracy zawodowej, w tym publikacji naukowych, patentów, udział w projektach badawczych lub badawczo-rozwojowych itp. Dyscyplina wydziałowa Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne posiada kategorię A i oczekiwany jest istotny wkład kandydata w ewaluację dyscypliny.
 • Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej
 • Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2)
 • Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia

Zakres obowiązków

 • Realizacja pensum dydaktycznego (w tym wykładów) w języku polskim i angielskim z przedmiotów na kierunkach: Elektrotechnika i Automatyka (studia I i II stopnia) i/lub Infotronika (studia II stopnia) na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim, w tym: własne przedmioty w programie Erasmus+, promotorstwo prac dyplomowych, konsultacje dla studentów itp.
 • Praca badawcza, samodzielna lub w zespole, udokumentowana publikacjami naukowymi przypisanymi głównie do dyscypliny wydziałowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
 • Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi, opracowywanie instrukcji i materiałów dydaktycznych do przedmiotów; przeprowadzanie egzaminów zaliczeń itp.
 • Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział w organach kolegialnych, komisjach itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (lub pokrewnej związanej z Elektrotechniką)
 • Wykaz publikacji / patentów i innych osiągnięć stanowiących dorobek kandydata - preferowane są wysoko punktowane publikacje w czasopismach lub na konferencjach z aktualnej listy MEiN ( https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych )
 • Plan badawczy dotyczący perspektywy uzyskania habilitacji (dotyczy kandydatów zatrudnionych wcześniej na stanowisku adiunkta)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia
 • List polecający kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dostępny pod adresem: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=962&lang=pl
 • Deklaracja kandydata, że Politechnika Krakowska będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy)

Załączniki