Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: od 5264 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Biosystematyki i Ekologii Bezkręgowców Wodnych w Katedrze Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki Wydziału Biologii.

Nasze wymagania

 • 1. stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych
 • 2. Doświadczenie w prowadzeniu hodowli niesporczaków Tardigrada
 • 3. Umiejętność eksperymentalnego wprowadzania Tardigrada w stan anhydrobiozy i przygotowywania poszczególnych stadiów rozwojowych (tj. jaja, osobniki dorosłe, w trakcie i po anhydrobiozie) do analiz związanego z nimi mikrobiomu;
 • 4. Doświadczenie w pracy w terenie – pobór próbek mszaków i porostów zawierających Tardigrada
 • 5. Umiejętności związane z taksonomią integratywną Tardigrada
 • 6. Umiejętność pracy w laboratorium genetycznym (m.in. izolacja DNA, amplifikacja markerów molekularnych) oraz znajomość podstaw genetyki molekularnej;
 • 7. Posiadanie dorobku naukowego w postaci artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, dokumentujących umiejętności związane z analizami z zakresu hodowli laboratoryjnej i taksonomii integratywnej Tardigrada
 • 8. Umiejętność pracy w zespole
 • 9. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz opiekę nad dyplomantami prac licencjackich i magisterskich

Zakres obowiązków

 • obowiązki określone przepisami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym, Polityce rozwoju kadr, Kryteriach oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • 3. kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • 4. wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
 • 5. opinia promotora pracy magisterskiej lub opinia z dotychczasowego miejsca pracy/nauki
 • 6. dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje
 • 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • 8. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 9. oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

Załączniki