Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk o Zwierzętach
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, weterynaryjnych lub nauk przyrodniczych
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w aktualnych wykazach MEiN, a jeśli ukazały się przed 2019 r. to ujętych w wykazie MNiSW w części A, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w ww. wykazach
 • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł,
 • udokumentowana co najmniej dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW– uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • predyspozycje do pracy naukowej (przede wszystkim będą brane pod uwagę opublikowane artykuły, złożone projekty badawcze, uczestnictwo w konferencjach naukowych, staże i stypendia zagraniczne, udokumentowana krajowa i międzynarodowa współpraca naukowa)
 • doświadczenie w badaniach na zwierzętach laboratoryjnych, znajomość podstawowych metod obserwacji i analizy behawioru zwierząt
 • zainteresowania badawcze w dziedzinie hodowli zwierząt, w szczególności zwierząt laboratoryjnych, dzikich i towarzyszących;
 • doświadczenia w badaniach z zakresu genetyki molekularnej
 • obsługa komputera w zakresie podstawowych programów MS Office ,w tym MS Teams
 • mile widziane doświadczenie w pracy z oprogramowaniem: do analizy zachowania zwierząt np. any-maze, Etho-Vision
 • ukończone kursy w tym kurs dla osób planujących doświadczenia i wykonujących procedury na zwierzętach
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z hodowli i użytkowania zwierząt laboratoryjnych, projektowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej
 • pozytywne cechy osobowości, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność współpracy w zespole

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności dydaktycznej. kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni

Oferujemy

 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
 • Paczki na święta dla dzieci
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Służew​/Ursynów/Stokłosy
 • zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • potwierdzenie kierowania lub złożenia projektu
 • życiorys zawodowy (autoreferat)
 • oświadczenie kandydata lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW w Warszawie
 • inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów w terminie: 10-24.02.20224:
  - papierowo, z dopiskiem „adiunkt KGiOZ”: Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, pok. 78, nr tel. 22 59 365 10.
  lub
  - elektronicznie, w tytule „adiunkt KGiOZ”: inz@sggw.edu.pl.