Adiunkt stanowisko badawcze

Instytut Psychologii UJ, Wydział Filozoficzny,
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA
Projekt NCN SONATA BIS pt.: „Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i procesy poznawcze osób dwujęzycznych”. (2015/18/E/HS6/00428)

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: •posiadają co najmniej stopień doktora; •posiadają odpowiedni dorobek naukowy; •biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania: • Udokumentowana umiejętność pisania tekstów naukowych; • Biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie; • Umiejętność analizy danych; • Znajomość metodologii badań eksperymentalnych z zakresu psychologii poznawczej, kognitywistyki lub pokrewnych; • znajomość zaawansowanych technik statystycznych - w tym umiejętność zastosowania modeli mieszanych; • Rekomendacja samodzielnych pracowników naukowych; • Wysoka motywacja do pracy • Pracowitość i samodyscyplina • Umiejętności organizacyjne; • Umiejętność współpracy w zespole; • Zainteresowanie tematem projektu.

Mile widziane

 • • Wiedza z zakresu dwujęzyczności, psycholingwistyki lub językoznawstwa; • Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu psycholingwistyki, w tym zarówno badań behawioralnych, jak i badań z użyciem okulografu; • Udokumentowane doświadczenie pracy w grantach naukowych (jako kierownik lub wykonawca); • Znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należeć: - analiza danych statystycznych, interpretacja wyników oraz przygotowanie raportów i manuskryptów, - przegląd literatury, przygotowanie publikacji i prezentacji, - archiwizacja dokumentacji projektowej, - udział w spotkaniach zespołu badawczego, - szkolenie członków zespołu, - prowadzenie działalności popularyzatorskiej, - prowadzenie i koordynowanie badań.
 • Projekt realizowany w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się tu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=301557

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne
 • Wynagrodzenie wg Regulaminu wynagradzania UJ

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ. Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: 1. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 2. recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada, 3. opinia poprzedniego pracodawcy/opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

Załączniki