Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 58) na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 26.02.2024 r.
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy
4) okres zatrudnienia: czas określony 12 miesięcy

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych
 • wykształcenie wyższe techniczne lub ścisłe
 • posiadanie znaczącego dorobku publikacyjnego w reprezentowanej dyscyplinie lub patentów, etc.
 • posiadanie znaczącego dorobku zawodowego, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, udział w realizacji projektów badawczych lub B+R, etc.
 • wiedza z obszaru informatyki stosowanej umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia
 • udokumentowana znajomość języka obcego (preferowany j. angielski) oraz języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • realizacja pensum dydaktycznego na zasadach określonych w Regulaminie Pracy PK, tj. w wymiarze 360 godzin w roku akademickim
 • prowadzenie stałych konsultacji ze studentami oraz egzaminów i zaliczeń
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć i ich aktualizacja do obecnego stanu wiedzy
 • dążenie do rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo w szkoleniach
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Katedry

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dydaktycznego
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia
 • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego oraz – w przypadku obcokrajowców – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego
 • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji i prac niepublikowanych, patentów, odbyte kursy i szkolenia oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie

Załączniki