Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Zamojska
Akademia Zamojska
 • Miejsce: Zamość
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Szczegóły konkursu w załączniku.
Wzory wymaganych oświadczeń i klauzul dostępne są pod adresem: https://bip.akademiazamojska.edu.pl/page/707/2024.html

Nasze wymagania

 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych w zakresie medycyny,
 • posiadać tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
 • posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza na terytorium RP;
 • posiadać dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
 • posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego,
 • posiadać co najmniej 10 letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne z przedmiotów w zakresie: zarządzanie w pielęgniarstwie, zarządzanie w położnictwie,
 • posiadać znaczne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne,
 • posiadać zamiłowanie do pracy dydaktycznej, dyspozycyjność, kreatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizacyjne.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni;
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych;
 • wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • umowa o pracę
 • pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora Akademii Zamojskiej,
 • dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, itp.,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych lub dydaktycznych,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku objętym konkursem,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: wzór w załączeniu,
 • CV,
 • oświadczenie zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r. poz. 742): wzór oświadczenia w załączeniu,
 • oświadczenie, że Akademia Zamojska będzie od momentu zatrudnienia podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r., poz. 742): wzór oświadczenia w załączeniu,
 • Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: wzór w załączeniu.

Załączniki