Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 14715 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Jesteś ekspertem w ilościowych badaniach z obszaru nauk społecznych, idealnie w ramach tzw. „computational social science”? Specjalizujesz się w naukach politycznych lub komunikacji politycznej? Czy interesuje cię ekspozycja na informacje i jej skutki na opinie, postawy, i zachowania społeczno-polityczne? Interesujesz się mediami społecznościowymi, ich algorytmami, polaryzacją i dezinformacją?
W Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszamy konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) do projektu badawczego ERC Consolidator Grant „NEWSUSE: Incentivizing Citizen Exposure to Quality News Online: Framework and Tools” kierowanego przez prof. Magdalenę Wojcieszak.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych (tj. nauki o komunikacji, politologia, psychologia, nauki o informacji, data science, psychologia, socjologia obliczeniowa, ekonomia) lub spoza nauk społecznych jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu
 • doświadczenie w zakresie ilościowych metod badawczych (np. analiza danych ankietowych i eksperymentalnych z wykorzystaniem zaawansowanych modeli)
 • umiejętności obliczeniowe - wieloletnie doświadczenie w pracy w R, Pythonie lub innych językach programowania
 • doświadczenie w projektowaniu, wykonywaniu i analizowaniu złożonych projektów badawczych, które łączą raporty własne (eksperymenty / ankiety) z cyfrowymi danymi śladowymi (np. tracking data)
 • doświadczenie w udzielaniu odpowiedzi na istotne pytania z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w analizowaniu danych ankietowych lub eksperymentalnych i wizualizacji wyników
 • dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach dotyczący co najmniej niektórych obszarów merytorycznych lub metodologicznych będących przedmiotem zainteresowania w ramach projektu
 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190)

Mile widziane

 • wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
 • proaktywność, niezawodność i niezależność w prowadzeniu badań
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • prowadzić przegląd literatury z zakresu nauk społecznych i informatycznych na temat bodźców (nudges) w mediach społecznościowych, ekspozycji na wiadomości (news exposure), a także innych kwestii związanych z projektem
 • Współtworzyć i nadzorować grupy fokusowe
 • Współprojektować i programować innowacyjne eksperymenty online łączące wybór treści i dane behawioralne online
 • Współprojektować i nadzorować eksperymenty online na platformach mediów społecznościowych
 • Wykorzystywać zaawansowane modele statystyczne do testowania hipotez przy użyciu dużych ilości danych
 • Pisać artykuły, które zostaną przesłane na konferencje i do międzynarodowych czasopism
 • Pisać artykuły popularyzatorskie w celu zwiększenia widoczności wyników i pracy
 • Prezentować wyniki na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach akademickich

Oferujemy

 • Unikalną możliwość uczestnictwa w projekcie badawczym finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), który wykorzystuje najnowocześniejsze dane i metody (tj. dane śledzenia online i modele głębokiego uczenia maszynowego) w celu rozwiązania kluczowych kwestii społecznych
 • Oferujemy możliwość zaprezentowania pracy na najlepszych konferencjach akademickich, poszerzenia sieci kontaktów zawodowych i przesłania pracy do najlepszych czasopism akademickich
 • dostęp do szerokiej gamy szkoleń
 • dostęp do infrastruktury (przestrzeń biurowa, biblioteka, zasoby IT, infrastruktura sportowa)
 • pracę w entuzjastycznym i międzynarodowym zespole z zewnętrznymi współpracownikami w środowisku badawczym na jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie Środkowo-Wschodniej, z rozwiniętą współpracą międzynarodową
 • możliwość zaprezentowania swojej pracy na najlepszych konferencjach akademickich, poszerzenia sieci kontaktów zawodowych i zgłoszenia się do najlepszych czasopism akademickich
 • możliwość uzyskania funduszy na prowadzenie własnych badań
 • międzynarodowe wyjazdy badawcze do pracy w terenie i na spotkania projektowe
 • potencjalna możliwość pracy zdalnej.(do uzgodnienia)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z wyszczególnieniem wykształcenia kandydata, doświadczenia, najważniejszych publikacji, dotychczasowych działań i osiągnięć (np. wizyty na konferencjach, odbyte kursy, nagrody), umiejętność analizy danych (m.in. języki programowania, kursy statystyczne), odnośnik do profilu Google Scholar i GitHub
 • list motywacyjny prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz motywację aplikowania o oferowane stanowisko pracy
 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • próbka pracy naukowej w języku angielskim (np. artykuł w czasopiśmie, rozprawa doktorska)
 • lista trzech nazwisk, które mogłyby być konsultowane jako referencje (listy referencyjne nie są wymagane)
 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia
 • podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załączniki