Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Akademia Łomżyńska
 • Miejsce: Łomża
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.)
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • posiadanie istotnego dorobku naukowego lub odbyte krajowe lub zagraniczne, co najmniej roczne, staże naukowe
 • posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia dydaktycznego
 • posiadanie doświadczenia praktycznego i/lub dydaktycznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia w zakresie rachunkowości i/lub finansów
 • w przypadku zatrudnienia wyrażenie gotowości do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w AŁ.

Mile widziane

 • posiadanie doświadczenia w przygotowaniu i/lub realizacji projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczych
 • upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez publikowanie prac w czasopismach naukowyc
 • czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe oraz udział w ich realizacji
 • wsparcie rozwoju kadry naukowej (dotyczy nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego) w ramach seminariów naukowych
 • udział w szkoleniach służących podnoszeniu umiejętności dydaktycznych i naukowych
 • organizację i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów
 • recenzowanie prac dyplomowych
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków
 • udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp
 • przyjęcie funkcji opiekuna np. koła naukowego, organu samorządu studenckiego, opiekuna roku, opiekuna/koordynatora praktyk zawodowych
 • działalność organizacyjna poza Uczelnią,
 • inicjowanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych
 • inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe lub działalność dydaktyczną

Oferujemy

 • Uczelnia zapewnia mozliwość rozwoju zawodowego
 • Uczelnia zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (możliwość ubiegania się o dofinansowanie)
 • Uczelnia zapewnia możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus (możliwość udziału w szkoleniach zagranicznych, wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym, wymiany dobrych praktyk)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • list motywacyjny
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w pkt nasze wymagania
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Akademia Łomżyńska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.) (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy)
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularz oświadczeń, do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracownicy).

Załączniki