Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne lub chemiczne. Udokumentowany dorobek naukowy związany z naukami o żywności, doświadczenie w zakresie stosowania immunooznaczeń oraz technik chromatograficznych, w tym oczyszczania białek lub sacharydów; znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowywanie publikacji naukowych, predyspozycje do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej.

Nasze wymagania

 • Posiada stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne lub chemiczne
 • Posiada doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami
 • Posiada doświadczenie badawcze w zakresie technik instrumentalnych stosowanych w naukach o żywności, w tym szczególnie posiada doświadczenie w zakresie stosowania metod immunochemicznych, elektroforetycznych i chromatograficznych.
 • Posiada dorobek naukowy opublikowany w czasopismach z listy JCR oraz wystąpień na konferencjach i seminariach naukowych.
 • Legitymuje się dorobkiem w zakresie organizacji badań, w tym pozyskiwania środków na ich realizację
 • Ma chęć do rozwoju i podjęcia kariery naukowej w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, prowadzenia zajęć z przedmiotów biochemia i chemia żywności w języku polskim i angielskim.
 • Posługuje się biegle językiem angielskim, w stopniu wystarczającym do swobodnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, prezentowania wyników badań na konferencjach, a także samodzielnego pisania publikacji naukowych;
 • Posiada umiejętności pracy w zespole, osiągania kompromisów i dobrego kontaktu ze współpracownikami i studentami oraz nawiązywania nowych kontaktów badawczych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie badań dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią
 • Odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora zgodnego z konkursowymi wymaganiami
 • Autoreferat informujący o osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych
 • Wykaz prac naukowo-badawczych i dydaktycznych
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki