Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nasze wymagania

 • uzyskany stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki
 • wiedza i doświadczenie w zakresie pomiarów jakości powietrza oraz szacowania ryzyka zdrowotnego związanego z ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza
 • praktyczne umiejętności kandydata powinny być związane z wykorzystaniem aparatury do pomiarów ciągłych zanieczyszczeń powietrza, zarówno pyłowych jak i gazowych oraz wykorzystaniem urządzeń do pobierania metodami grawimetrycznymi prób pyłu do dalszych analiz laboratoryjnych
 • posiadanie umiejętności związanych z analizami statystycznymi danych o środowisku
 • wykazywanie się aktywnością w zdobywaniu wiedzy, przygotowywaniu wniosków i realizacji projektów badawczych, zarówno w charakterze wykonawcy, jak i kierownika, a także aktywnością publikacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w prestiżowych periodykach naukowych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego lub kopia uchwały organu nadającego stopień doktora, potwierdzająca nadanie stopnia;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.