Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stażysta post-doc) w Zespole Biologicznej Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii (projekt NCN Opus)

Konkurs numer 8.2024.ZBCHN.WCH.AH z dnia 19.01.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii, Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej
Nazwa stanowiska: adiunkt (stażysta post-doc)
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza
w dyscyplinie: nauki chemiczne
w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych w obszarze chemii organicznej.
Wymiar etatu: pełny etat, umowa o pracę
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: Kwiecień 2024
Okres zatrudnienia 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy)
Termin składania dokumentów 10.03.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 15-17.03.2024
Wynagrodzenie: 140 000 zł /rok (ok. 6 400 zł /miesiąc po potrąceniach)

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w zakresie syntetycznej chemii organicznej uzyskany nie wcześniej niż w 2017 roku.
 • Osiągnięcia naukowe w dziedzinie syntetycznej chemii organicznej (szczególnie w syntezie cyklicznych i acyklicznych peptydów), udokumentowane recenzowanymi publikacjami.
 • Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu wieloetapowych syntez chemicznych, także w warunkach beztlenowych i na skalę miligramów.
 • Doświadczenie w wykorzystaniu metod analitycznych do charakteryzowania związków organicznych, w tym spektroskopii NMR, HPLC i spektrometrii mas.
 • Doświadczenie w opiece nad studentami i (lub) doktorantami.
 • Mile widziane: doświadczenie w chemii koordynacyjnej.
 • Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych, w tym międzynarodowych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Publikacje w międzynarodowych renomowanych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny nauki chemiczne.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN OPUS w zespole badawczym.
 • Projektowanie i prowadzenie syntez chemicznych; charakterystyka produktów; badania analityczne.
 • Uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i innych wyjazdach naukowych.
 • Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych.
 • Nadzór nad studentami i doktorantami.

Oferujemy

 • Udział w projekcie NCN Opus: Syntetyczne siderofory do zastosowań w obrazowaniu molekularnym W projekcie koncentrujemy się na syntetycznych, biomimetycznych analogach naturalnych sideroforów hydroksamowych, które mają ogromny potencjał jako nowatorskie, nieinwazyjne czynniki kontrastowe. Nasze wstępne badania wykazały doskonałe właściwości syntetycznych biomimetyków ferrioksaminy znakowanych 68Ga w obrazowaniu infekcji oraz ulepszone właściwości wiązania jonów Zr(IV). Modyfikacja tych związków umożliwi opracowanie wielofunkcyjnych chelatorów jako multimodalnych związków kontrastowych. We współpracy z prof. Elżbietą Wojaczyńską (PI instytucji partnerskiej – Politechniki Wrocławskiej) skoncentrujemy się w szczególności na projektowaniu i syntezie cyklicznych i acyklicznych analogów wybranych sideroforów jako platform wiążących dla radiometali Ga-68 i Zr-89 – najbardziej obiecujących kandydatów w obrazowaniu PET. Następnie skoncentrujemy się na opracowaniu ukierunkowanych środków do obrazowania nowotworów, wykorzystując analogi sideroforów jako dwufunkcyjne chelatory do sprzęgania z sondami fluorescencyjnymi lub biocząsteczkami.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt (pos-doc).8.ZBCHN.WCH.AH”.