Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Nasze wymagania

 • Posiadanie uznawanego w Polsce stopień doktora uzyskany w 2016 roku lub później w dziedzinie biologii, genetyki, ekologii ewolucyjnej lub pokrewnej lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej (np. ekstrakcja DNA/RNA, PCR);
 • doświadczenie w generowaniu i analizie danych transkryptomicznych/genomicznych;
 • umiejętności interpersonalne, doświadczenie w pracy w zespole badawczym, odznaczać się samodzielnością

Mile widziane

 • doświadczenie w stosowaniu protokołów laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej (ekstrakcja DNA, PCR, biblioteki DNA);
 • biegłość w przeprowadzaniu analiz morfologicznych, filogenetycznych i ekologicznych
 • wiedza z zakresu systematyki bezkręgowców.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych;
 • nadzorowanie personelu technicznego i sprawowanie opieki nad studentami
 • wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki;
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego oraz klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Załączniki