Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych;
 • zaawansowana wiedza z zakresu teorii i praktyki współczesnego zarządzania
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej w uczelni wojskowej lub cywilnej w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości, a zwłaszcza: nauki o organizacji, zarządzania kapitałem organizacyjnym, zarządzania ochroną własności intelektualnej;
 • doświadczenie w kierowaniu i realizowaniu prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich;
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka konferencyjnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Zarządzanie, zwłaszcza w zakresie: nauki o organizacji, zarządzania kapitałem organizacyjnym, zarządzania ochroną własności intelektualnej;
 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na różnych kierunkach studiów z zakresu Podstaw zarządzania i przedsiębiorczości oraz Ochrony własności intelektualnej;
 • prowadzenie seminariów dyplomowych i uczestniczenie w procedurach dyplomowania studentów na kierunku Zarządzanie;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesów badawczo - dydaktycznych;
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny: nauka o zarządzaniu i jakości;
 • publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • wykaz publikacji z ostatnich 5 lat, wraz z aktualną punktacją określoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • liczba cytowań oraz Index Hirsha według bazy Web of Science i Google Scholar;
 • wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie, czy Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie - o braku przeciwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej – kserokopia.
 • Dokumenty do pobrania na stronie biuletynu informacji publicznej WAT https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Załączniki