Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Nasze wymagania

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • posiada dyplom doktora nauk weterynaryjnych
 • wykazuje udokumentowane zainteresowanie naukowe związane z chorobami pasożytniczymi, zwłaszcza wywoływanymi przez Dirofilaria repens
 • posiada udokumentowane min. 3 lata pracy klinicznej ze zwierzętami towarzyszącymi na stanowisku lekarza weterynarii
 • posiada udokumentowane doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu parazytologii weterynaryjnej ze studentami polsko- i anglojęzycznymi
 • wykazuje praktyczną znajomość metod i technik biologii molekularnej oraz ELISA, western blotting, cytometrii przepływowej i hodowli komórkowej, znajomość metod pozyskiwania białek rekombinowanych w pro- i eukariotycznych systemach ekspresji
 • posiada dorobek naukowy udokumentowany min. 5 artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach posiadających „impact factor”, w których jest pierwszym autorem
 • wykazuje się umiejętnością pisania artykułów naukowych w języku angielskim
 • ma odbyty min. półroczny staż naukowy za granicą w ośrodku wysoko plasującym się w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata
 • biegle posługuje się językiem angielskim
 • posiada udokumentowane zakończenie kursu z zakresu cytometrii przepływowej
 • posługuje się programami takimi jak Word, Excel, Power Point, FlowJo, GraphPad

Mile widziane

 • aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym – aktywny udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym
 • doświadczenie w pracy w projektach naukowych krajowych i zagranicznych
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu dirofilariozy podskórnej
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu toksokarozy i innych chorób pasożytniczych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z parazytologią na kierunku Weterynaria w SGGW
 • praca organizacyjna dla Zakładu oraz Katedry

Oferujemy

 • możliwość rozwoju naukowego
 • praca na etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie weterynaria
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Osoby spoza uczelni składają dodatkowo: opinię z ostatniego miejsca pracy, świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki