Adiunkt stanowisko badawcze

Pracownia Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Pracownia Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
zatrudni
adiunkta w grupie pracowników badawczych
OPIS STANOWISKA:
Zatrudnienie w ogólnowydziałowej Pracowni Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych. Praca będzie polegała na prowadzeniu działalności naukowej oraz wspieraniu pracowników i doktorantów UŁ korzystających z Pracowni, a także pomocy w jak najlepszym wykorzystaniu aparatury POMiSTB i aktywnym udziale w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów badawczych.

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać: ‒ uznawany w Polsce stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnych; ‒ dorobek naukowy udokumentowany autorstwem prac opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych z listy JCR (minimum 10 publikacji z przedziału 100-200 pkt MEiN); przynajmniej 5 publikacji w roli pierwszego autora lub autora korespondencyjnego; ‒ doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności znajomość metod z zakresu biologii molekularnej; ‒ doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu hodowli komórkowych; ‒ gotowość do realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych; ‒ biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego umożliwiającym prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych; ‒ udokumentowaną umiejętność aplikowania o fundusze na badania naukowe (min. 1 aplikacja o grant na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym).

Mile widziane

  • ‒ umiejętności planowania, przeprowadzania i analizy doświadczeń opartych na wykorzystaniu skanującego laserowego mikroskopu konfokalnego; ‒ umiejętności planowania, przeprowadzania i analizy doświadczeń opartych na wykorzystaniu transmisyjnego mikroskopu elektronowego; ‒ doświadczenie w przygotowywaniu preparatów tkanek zwierzęcych oraz roślinnych do analizy mikroskopowej.

Zakres obowiązków

  • Kandydat będzie zobowiązany do realizowania swoich obowiązków zgodnie ze strategią Uczelni i Wydziału. Osoba zatrudniona w ramach niniejszego konkursu będzie pełnić funkcje i wykonywać zadania powierzone przez przełożonego, a także będzie zobowiązana do: ‒ uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zespołu; ‒ wspierania pracowników i doktorantów UŁ korzystających z infrastruktury Pracowni w rozwoju naukowym poprzez pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu aparatury POMiSTB; ‒ wykonywania eksperymentów, analizę danych oraz przygotowanie manuskryptów do publikacji w celu upowszechnienia wyników w prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; ‒ pozyskiwania środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; ‒ realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych; ‒ organizowania i udziału w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera). Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 marca 2024 r. Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.