Adiunkt stanowisko badawcze

Pracownia Biobank Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Pracownia Biobank
Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

zatrudni
adiunkta w grupie pracowników badawczych
Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki zatrudni adiunkta do realizacji celów badawczych projektów naukowych i naukowo komercyjnych realizowanych w Pracowni Biobank. Praca polegać będzie na przetwarzaniu i biobankowaniu próbek materiału biologicznego różnego pochodzenia (w tym próbek materiału zakaźnego pochodzenia ludzkiego, środowiskowego itp.), prowadzeniu eksperymentów z wykorzystaniem mikromacierzy do genotypowania i oceny poziomu metylacji, a także na prowadzeniu analiz genetycznych. Pracownik będzie zobowiązany do pisania i publikowania artykułów w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach z listy JCR oraz będzie zaangażowany w działalność promocyjną Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i popularyzującą naukę.

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien posiadać: • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych uznawany w Polsce, • 500 punktów z publikacji ≥ 100 pkt MEiN lub patentów, w tym w co najmniej jednej publikacji ≥ 100 pkt MEiN w roli pierwszego autora albo autora korespondującego, • Praktyczna znajomość zagadnień biologii molekularnej i genetyki, • Doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentów z wykorzystaniem mikromacierzy DNA firmy Illumina Inc. do genotypowania i oceny poziomu metylacji, a także w analizie uzyskanych wyników (np. GWAS), • Praktyczna znajomość zagadnień z obszaru biobankowania, • Tworzenie i nadzór nad kolekcjami materiału biologicznego,• Doświadczenie przy pracy z zakaźnym materiałem biologicznym, np. krew.

Mile widziane

  • • Znajomość normy ISO 9001 oraz Standardów jakości dla Biobanków Polskich, • Doświadczenie w realizacji projektów i grantów realizowanych ze źródeł zewnętrznych (np. NCN, NCBiR itd.).

Zakres obowiązków

  • • Wypełnianie obowiązków zgodnie ze strategią Uczelni i Wydziału; • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; • Pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; • Realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych; • Wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki; • Inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne. Od kandydata oczekuje się umiejętności pracy w zespole, wysokiej kultury osobistej, umiejętności komunikacji, dokładności, sumienności, terminowości, dobrej organizacji pracy, wielozadaniowości, pomysłowości, umiejętności pracy pod presją czasu, inicjatywy, samodzielności w działaniu, wysokiej motywacji do pracy w nauce, umiejętności rozwiązywania problemów, biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz umiejętności w organizacji zakupów odczynników do badań.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera). Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.03.2024 r. Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.