Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Konkurs numer 9.2024.ZKiOA.WNZKŚ.ER z dnia 24.01.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 23.02.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: luty/marzec 2024
Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora w zakresie nauk o Ziemi i środowisku lub dyscyplinie pokrewnej.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku, dla obcokrajowców potwierdzona certyfikatem na poziomie B2.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku (minimum certyfikat B2).
 • Dorobek naukowy w zakresie nauk o atmosferze (jakość powietrza, meteorologia, klimatologia, modelowanie procesów atmosferycznych).
 • Udokumentowany dorobek naukowy, potwierdzony publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych indeksowanych w Web of Science. W co najmniej jednej pracy kandydat musi być autorem wiodącym, a prace mają być opublikowane lub co najmniej przyjęte do druku.

Mile widziane

 • Programowanie (R, Fortran, Python) i umiejętność uczenia się języków programowania, tworzenia kodu i analizowania danych.
 • Znajomość narzędzi GIS i praca z danymi przestrzennymi.
 • Umiejętność pracy z modelami meteorologicznymi i transportu zanieczyszczeń.
 • Znajomość metod pomiarowych w naukach o atmosferze.
 • Prawo jazdy kat B.
 • Dużą zaletą kandydata będzie doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym (np. NCN, NCBiR, HE lub H2020) oraz doświadczenie stażu podoktorskiego w ośrodku zagranicznym.

Zakres obowiązków

 • Samodzielne i zespołowe prowadzenie badań naukowych.
 • Aplikowanie o finansowanie badań naukowych w konkursach zewnętrznych.
 • Inicjowanie i utrzymywanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w j. polskim i angielskim, opieka nad pracami dyplomowymi, współpraca z kołami naukowymi.
 • Udział w pracach organizacyjnych Zakładu, Instytutu i Wydziału, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem (m.in. udział i organizacja zebrań, seminariów, konferencji itp.).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).