Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

REKTOR
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
 • zainteresowania z zakresu pedagogiki społecznej (np. pracy społecznej/socjalnej, pracy z młodzieżą, asystentury rodziny, pieczy zastępczą, pracy środowiskowej);
 • sprecyzowane plany badawcze dotyczące problematyki mieszczącej się w zakresie pedagogiki społecznej, w szczególności wyżej wymienionych zagadnień;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i wyższym;
 • zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegła znajomość tego języka w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • stopień doktora w zakresie pedagogiki;
 • publikacje naukowe w wymienionych w pkt 2. obszarach;
 • posiadanie doświadczeń związanych z udziałem w projektach badawczych lub edukacyjnych, w szczególności międzynarodowych;
 • posiadanie doświadczeń współpracy z otoczeniem społecznym, w szczególności organizacjami podejmującymi pracę społeczną/socjalną/środowiskową lub szerzej społeczno-wychowawczą;
 • znajomość drugiego języka obcego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;
 • Udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w celu uzyskania kolejnych stopni i tytułów naukowych.
 • Praca w organach kolegialnych Uczelni oraz komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
 • Praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • Organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • Pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub grupy studenckiej, opieka nad kołami i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • Organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • Inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • Inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony https://www.uni.lodz.pl/kariera);
 • Życiorys;
 • Odpis dyplomów ukończenia studiów magisterskich;
 • Odpis dyplomu doktorskiego;
 • Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

Załączniki