Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w Katedrze Logistyki
Słowa kluczowe: logistyka, automatyka, energetyka, sztuczna inteligencja

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowane w zakresie inżynieria mechaniczna lub stopień naukowy w dziedzinie nauk społecznych, preferowane w zakresie logistyki,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, potwierdzone wykazem publikacji i raportów, opracowań naukowo technicznych (min. 5 pozycji), w tym minimum 1 publikacja na liście czasopism MNiSW o przyznanej liczbie punktów nie mniejszej niż 100 z ostatniego roku (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub inżynierii mechanicznej),
 • doświadczenie w posługiwaniu się metodami komputerowego wspomagania procesów produkcyjnych i logistycznych, przetwarzania oraz wizualizacji procesów logistycznych z wykorzystaniem specjalistycznych systemów umożliwiających wdrażanie inteligentnych zrobotyzowanych systemów, w tym systemów współpracujących na stanowiskach roboczych z człowiekiem, programowania urządzeń sterowanych komputerowo, w tym robotów, systemów technologicznych CNC oraz umiejętności w zakresie integracji systemów wytwarzania z systemami transportu i manipulacji, diagnostyki i sterowania potwierdzone udziałem w konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach, świadectwem odbytych szkoleń, praktyk, doświadczeniem dydaktycznym itp.
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć w języku obcym.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • prowadzenie badań
 • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów i konferencji naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm..) (formularz do pobrania);
 • 2. wniosek o zatrudnienie
 • 3. życiorys i kwestionariusz osobowy
 • 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowane w zakresie inżynieria mechaniczna lub stopnia naukowego w dziedzinie nauk społecznych, preferowane w zakresie logistyki lub, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym;
 • 5. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;
 • 6. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
 • 7. zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).