Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta w ramach projektu obejmą:
1. Określenie ekspresji GluRs na poziomie transkryptu w badanych liniach nowotworowych oraz prawidłowych.
2. Określenie ekspresji GluRs wytypowanych w pkt.1 na poziomie białka w lizatach badanych komórek.
3. Określenie ekspresji powierzchniowej wytypowanych GluRs w badanych komórkach nowotworowych.
4. Wyciszanie genów kinaz białkowych CK2, PKA i PKC.

Nasze wymagania

 • Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora biologicznych lub pokrewnych;
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
 • Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 • Doświadczenie w obszarze inżynierii genetycznej w szczególności w stosowaniu następujących metod:
 • • PCR (projektowanie starterów, optymalizacja warunków reakcji),
 • • qPCR (izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, projektowanie starterów, optymalizacja warunków reakcji qPCR, opracowanie wyników),
 • • wyciszanie genów w komórkach ssaczych z wykorzystaniem siRNA,
 • • mile widziane doświadczenie w pracy z przeciwciałami (ELISA, immunobloting) oraz w stosowaniu techniki CRISPR/Cas9 do wyciszania genów w komórkach ssaczych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.