Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych
 • zainteresowania naukowe w zakresie nauk o mediach, w szczególności w obszarze historii mediów, realizacji audycji telewizyjnych, popularyzacji nauki i kultury w mediach
 • doświadczenie dydaktyczne minimum 10-letnie w prowadzeniu zajęć z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz studentów, w tym studentów zagranicznych
 • udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • udokumentowana praktyczna działalność w mediach elektronicznych i/lub organizacjach pozarządowych
 • udokumentowany udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych
 • udokumentowany udział w organizacji konferencji międzynarodowych i krajowych
 • udokumentowany udział w projektach badawczych, w tym w ich koordynacji oraz w pracach organizacyjnych i wdrożeniowych
 • znajomość języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego w mowie i w piśmie
 • doświadczenie we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • udział w projektach badawczych oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie takich projektów
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Oferujemy

 • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742)
 • wykaz publikacji naukowych za lata 2017-2023
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat (ka),
 • wykaz wystąpień konferencyjnych
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki